بهترین زنان از دیدگاه روایات معصومین ( علیهم السلام )

 

نوع مطلب :مقالات ،

نوشته شده توسط:

گذاری رجالی و فقهی بر باب خیرالنساء از كتاب الكافی

( قسمت دوم )

مریم پورزكی

در بخش دوم این مقاله بقیه روایات باب خیرالنساء از كتاب الكافی ذكر می گردد .

5. عدَّةُ منْ اضحابنا عنْ أَحمدَ بنُ محمدٍ البرقیِّ عنْ اسماعیلَ بنِ مهرانَ عنْ سلیمانَ الجعفَرِی عنْ ابیِ الحَسَنِ الرِّضاع قال قال أَمیرُالمؤمنینَ ع خیرُ نسائِکمُ الخَمسُ قیلَ یا أمیرَالمؤمنینْ و ما الخمسُ قالَ الهیِّنةُ اللینةُ المُؤاتیةُ التی اذا غضِبَ زوجها لمْ تکتحِل بغمضٍ حتَّی یرضی و إذا غاب عنها زوجها حفظتهُ فی غیبتِهِ فتلکَ عاملٌ منْ عمالِ اللهِ وَعاملُ اللهِ لایخیبُ

5- جماعتی از اصحاب ما از احمدبن محمد برقی از اسماعیل بن مهران از سلیمان جعفری از ابی الحسن الرضا علیه‏السلام نقل کرده‏اند که فرمود امیرالمومنین علیه‏السلام فرمودند: بهترین زنان شما پنج ]صفت دارد[. گفته شد یا امیرالمومنین و ]آن[ پنج چیست فرموند: خوار و نرم و بخشنده است کسی است که هنگامی که زوجش خشم گرفت سرمة خواب به چشم نکشد تا اینکه راضی شود و هنگامی که شوهرش از او دور شد حفظ کند او را در دوری‏اش بدین سبب آن زن کارگزاری از کارگزاران پروردگار است و کارگزار پروردگار ناامید نمی‏شود.

در مورد سند روایت «عدةُ من اصحابنا» را ثقه فرض می‏کنیم زیرا اگر تنها یک نفر از این میان ثقه باشند کافی است.

در مورد «احمدبن محمد برقی» قبلاً در حدیث دوم وی را جزو موثقین معرفی کردیم.[42]

«اسماعیل بن مهران» را نجاشی در «رجال» خود «ثقه» و «معتد علیه» معرفی نموده است.[43]

نجاشی «سلیمان جعفری» را نیز «ثقه» می‏داند.[44]

 با توجه به اینکه تمام افراد سلسله سنه «ثقه» می‏باشند سند این روایت صحیح است و چون با چهار واسطه از معصوم نقل شده متصل نیز می‏باشد.

علامه مجلسی نیز این روایت را صحیح می‏داند.[45]

در کتاب «وسائل الشیعه» این روایت به همین صورت ذکر شده غیر اینکه در ابتدای روایت پس از قیل، «یا امیرالمؤمنین» نیامده است.[46]

در «مرآت العقول» آمده. در «خیرنسائکم الخمس» مضاف محذوف است و آن «ذات الخمس من الصفات» بوده و از قول فیروزآبادی آورده است که «ما اکتحلت غمضاً بالضمّ مانمت» یعنی نمی‏خوابد.[47]

6- وَ عنهُ عنْ أَبیهِ عنْ محمدِ بنِ سنانِ عن بعضِ رجالهِ قالَ قالَ أَبوعبدِاللهِ ع خیرُ نسائکمُ الطَّیِّبَةُ الرِّریحِ الطَّیِّبةُ الطِّبیخِ الِّتی إذا أَنفقتْ أنفقتْ بمعروفٍ وَ إِذا أمسَکَتْ بعروفٍ فَتِلکَ عاملُ من عمَّالِ اللهِ و عاملُ اللهِ لایخیبُ ولایَندَمُ.

6- و از اوست از پدرش از محمد بن سنان از بعضی از رجالش که گفت اباعبدالله علیه‏السلام فرمودند: بهترین زنان شما پاکیزه بو، گوارا خوراک، آنکه هنگامی که انفاق می‏کند به نیکی انفاق کند و هنگامی که امساک می‏کند به نیکی امساک کند می‏باشد بدین سبب آن زن کارگزاری است از کارگزاران پروردگار و کارگزار پروردگار ناامید و پشیمان نمی‏شود.

در بررسی سند این روایت می‏بینیم که در ابتدای سلسله سند و عنه عن ابیه آمده به نظر می‏رسد که با توجه به حدیث شمارة (4) این افراد باید «علی بن ابراهیم» و پدرش «ابراهیم بن هاشم» باشند. اگر این طور باشد همان‏گونه که پیش از این ذکر شد «علی بن ابراهیم» جزو ثقات است اما در وسط عمر نابینا شد.[48] و پدرش «ابراهیم بن هاشم» نیز تحسین شده و در مورد او گفته شده که کتاب دارد و جزو اصحاب امام رضا علیه‏السلام می‏باشد.[49] اما اگر به کتاب «وسائل الشیعه» مراجعه کنیم می‏بینم که شیخ حر عاملی همین حدیث را با اندکی تفاوت با این سلسله سند ذکر می‏کند: «و عنهم عن البرقی عن ابیه عن محمدبن سنان عن بعض رجاله قال قال ابوعبدالله ع خیرنسائِکم...»[50]

به این ترتیب منظور از «عنهم» احتمالاً «عده»ای هستند که از برقی نقل روایت می‏کنند که ما آنها را ثقه فرض می‏کنیم و برقی که خودش جزو ثقات است[51] اما پدرش «محمدبن خالد البرقی» نجاشی وی را در حدیث ضعیف می‏داند.[52]

در طبقة بعد محمدبن سنان، ذکر شده که در دو سلسله سند ذکر شده همین فردآورده شده و مشترک است. نجاشی وی را «ضعیف» می‏داند.[53]

در مورد «بعض رجاله» اگر یکی از این افراد موثق باشد کافی است پس، آن را ثقه فرض می‏کنیم.

به این ترتیب این سند به واسطة «محمدبن سنان» ضعیف می‏باشد و اگر سلسله سند به آن گونه باشد که در «وسائل» آمده پس به واسطة «محمدبن سنان» و «محمدبن خالد البرقی» ضعیف می‏شود. علامه مجلسی نیز در «مرآت العقول» این روایت را «ضعیف علی المشهور»[54] می‏داند.

در حوزة متن حدیث همان‏طور که گفتیم همین حدیث با سلسله سند دیگری در کتاب «وسائل الشیعه» آمده است و متن آن اختلاف کوچکی دارد. در وسائل الشیعه به جای «اذا امسکت»، «ان امسکت» آمده است.[55]

7- حمیدُ بن زیادٍ عنِ الحسنِ بنِ موسی الخشابِ عنِ الحسنِ بنِ علیِّ بنِ یوسفَ بنِ بقَّاحٍ عنْ معاذٍ الجوهریِّ عنْ عمروبنِ جمیعٍ عنْ ابی عبدِاللهِ ع قالَ قالَ رسولُ اللهِ ص خیرُ نسائکمُ الطَّیبَةُ الطَّعامِ الطَّیبةُ الرِّیحِ الَّتی إِن أَنفقتْ أَنفقتْ بمعروفٍ وَ إِنْ أَمسکتْ أَمسکتْ بِمعروفٍ فتلکَ عاملٌ من عمالِ اللهِ و عاملُ اللهِ لایخیبُ.

7- حمیدبن زیاد از حسن بن موسی خشّاب از حسن بن علی بن یوسف بن بقاح از معاذ جوهری از عمرو بن جمیع از ابی عبدالله ع نقل کرد که ایشان فرمودند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: بهترین زنان شما گوارا طعام، پاکیزه بو آن که اگر انفاق کند، به نیکی انفاق کند و اگر امساک کند به نیکی امساک کند می‏باشد بدین سبب آن زن کارگزاری از کارگزاران پروردگار می‏باشد و کارگزار پروردگار ناامید نمی‏گردد.

در مورد سند این روایت، اولین فرد «حمید بن زیاد» می‏باشد. نجاشی در حال خود این فرد را با این الفاظ توصیف نموده: «ثقةٌ واقفاً وجهاً فیهم»[56]

در مورد «حسن بن موسی الخشّاب» نجاشی او را با این عبارت توثیق نموده: من وجوه اصحابنا.[57] در طبقة بعد «حسن بن علی بن یوسف بن بقاح» وجود دارد. نجاشی این فرد را نیز «ثقه» می‏داند.[58]

اما در مورد «معاذ الجوهری»؛ احتمالاً مقصود «معاذبن ثابت الجوهری» می‏باشد. زیرا در کتاب «التهذیب»، شیخ طوسی در سند روایتی اینگونه آورده:

«و عنه عن ابی جعفرٍ عن الحسین بن علی بن یوسف عن معاذ بن ثابت الجوهری، عن عمرو بن جمیع عن ابی عبدالله ع قال...»[59]

اما با این همه نام وی را در کتب رجالی پیدا ننمودم و از این جهت مهمل فرض می‏شود.

در مورد «عمروبن جمیع» در رجال برقی یکی از اصحاب امام صادق علیه‏السلام را «عمروبن جمیع العبدی» ذکر نموده است.[60] و در مورد آن هیچ توصیفی نیامده. علامه حلی دربارة او آورده است که کنیة او «ابا عثمان الازدی» بوده و او را ضعیف معرفی کرده است.[61] نجاشی نیز در مورد «عمروبن جمیع الازدی البصری» آورده است که وی ضعیف بوده.[62]

پس سند این روایت به واسطة «معاذبن ثابت الجوهری» و «عمروبن جمیع العبدی» ضعیف می‏باشد. علامه مجلسی نیز در کتبا «مرآت العقول» خود در مورد این روایت، آن را ضعیف معرفی نموده است.[63]

با نگاهی به روایات ذكر شده احادیث 1 و 2 و 5 به عنوان احادیث موثق به بانوان جهان معرفی می گردند . در این روایات بهترین زنان در كانون خانواده قرار می گیرند ( بر خلاف نظر فمنیسم ها ) . در این روایات مشخص می شود زن می تواند به مرحله ای برسد كه به عنوان عاملی از عمال پروردگار قرار گیرد ( و كارگزار پروردگار نا امید نمی شود ) . این روایات مشخص می كنند كه وظایف زن و مرد با یكدیگر متفاوت است و هریك آن دو در چهارچوب آنچه بر عهده او قرار دارد مورد سنجش پروردگار قرار می گیرد .

متولد كردن فرزند ، محبوب و دوستداشتنی ، عفیف و پاكدامن ، عزیز و عزتمند در بین خانواده خود ، متواضع و فروتن در برابر همسر ، نفوذناپذیر در برابر مردان غیر همسر خود ، شنوای سخن همسر و مطیع در برابر او ، بخشنده در خصوص آنچه كه همسر به هنگام خلوت از او می خواهد ، دور از كارهای منافی حیا ( همچون مردان ) ، كنارگذارنده زره حیا به هنگام خلوت با همسر و پوشنده آن همراه او ، خوار ، نرم ، بخشنده ، راضی كننده همسر در زمان خشم او و حفظ كننده همسر در زمان غیبت او از صفات بهترین بانوان می باشد . با نگاهی به این صفات در می یابیم تفاوت آنچه كه غرب به عنوان ملاك بهترین زنان قرار داده است با آنچه كه در وایات معصومین تعریف شده است تفاوتی بسیار فاحش و باورنكردنی است . تفاوتی كه منتهای آن اوج یك زن تا كارگزاری پروردگار و یا انحطاط او تا كارگزاری شیطان خواهد بود . امید است این مقاله مورد توجه خوانندگان عزیز قرار گرفته باشد .

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِ الْعالَمین



42- رجال النجاشی، ص 76.

43- همان ، ص 26.

44- رجال النجاشی، ص 183.

45- مرآت العقول، ج 20، ص 12.

46- وسائل الشیعه، ج20، ص 29.

47- مرآت العقول، همان.

48- رجال النجاشی، ص 260.

49- همان، ص 16.

50- وسائل الشیعه، ج20، ص30.

51- رجال النجاشی، ص 76.

52- همان، ص 335.

53- همان، ص 328.

54- مرآت العقول، همان.

55- وسائل الشیعه، ج 20، ص 30.

56- رجال النجاشی، ص 132.

57- همان، ص 42.

58- همان، ص 40.

59- التهذیب، شیخ طوسی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1365 هـ.ش، ج 3، ص 201.

60- رجال البرقی، ص 35.

61- رجال العلامه الحلی، ص 241.

62- رجال النجاشی، ص 288.

63- مرآت العقول، همان.

64- فرهنگ جدید عربی به فارسی، مولف: فواد افرام البستانی، مترجم: محمدبندرریگی، انتشارات حر (با همکاری نشر سبحان ) ، چاپ اول، تهران، 1378

65 - فرهنگ لاروس عربی به فارسی، تالیف خلیل جر، مترجم، سید حمید طبیبیان، انتشارات امیرکبیر، چاپ یازدهم، تهران 1380.

66- فرهنگ رائدالطلاب ، مؤلف : جبران مسعود ، مترجم ، عبدالستارقمری ، چاپ اول ، 1379 ، انتشارات یادواره كتاب

 



mortgage calculator
یکشنبه 3 آذر 1398 11:36 ب.ظ
But it's savings which will make e-mortgages an authentic killer
app. mortgage calculator For the best borrower, the fixed-versus-variable decision should
come into more than just a.v
https://www.youtube.com/watch?v=dtdODlS26sk
چهارشنبه 29 آبان 1398 02:20 ب.ظ
Last year, the Financial Consumer Agency of Canada warned that many are
struggling to complete that. https://www.youtube.com/watch?v=dtdODlS26sk It's
very competitive along with the condo market especially in Vancouver
just seems being business as usual, as crazy
since it was this past year,” notes the realtor.v
mortgage broker vancouver
دوشنبه 27 آبان 1398 08:06 ق.ظ
On another hand, "If you obtain term insurance for $250,000 … and another happens to you as well as your mortgage is $100,000, you're paid out about the full quantity of $250,000," he says.
mortgage broker vancouver The average two-bedroom apartment costs $1,
300 per month here — that's comparable to Toronto
or Vancouver.v
mortgage rates canada
شنبه 18 آبان 1398 08:24 ق.ظ
So exactly what does this policy review indicate for future federal interventions within the mortgage market.
mortgage rates canada And we're in the position now to supply confidently that which you call our 688 service-level agreement.v
http://canadianopharmacy.com/
سه شنبه 8 مرداد 1398 10:32 ب.ظ

Nicely put, Cheers.
canadian cialis is trust pharmacy in canada legitimate online pharmacies drugstore online pharmacy canada are canadian online pharmacies safe no 1 canadian pharcharmy online online canadian pharmacy canada pharmacies account canada medication list
mortgage specialist coquitlam
سه شنبه 1 مرداد 1398 02:24 ب.ظ
Our investment means of cost-effectively operating
a leveraged portfolio of short duration agency-guaranteed
residential ARM securities seeks to get attractive risk-adjusted returns within the long term.
Join our subsciber lists to receive the latest
news and updates as they happen. mortgage specialist coquitlam
Here are some of Wealth - One's key mortgage features:
. China's economy is growing at an almost 7%
annually, but inflation is definitely 1. Invis - Coquitlam Mortgage Brokers (604) 229-8474
all of craigs list
جمعه 7 تیر 1398 03:34 ق.ظ
Craigslist only allows you to write once per two
days in one location at an occasion. How to Use Photobucket for Better Pictures on Your Craigslist
Ad. all of craigs list This simple Java - Script might help track
potential customers. When you add your real email on an internet site,.
Cialis prices
دوشنبه 3 تیر 1398 07:46 ق.ظ

Awesome stuff. Appreciate it!
cialis 5mg billiger how does cialis work safe dosage for cialis cialis pas cher paris buying cialis on internet weblink price cialis effetti del cialis cialis taglich cialis daily reviews sialis
http://earrana.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 03:48 ب.ظ

You actually said that adequately.
cialis lowest price wow cialis tadalafil 100mg cialis alternative cialis dosage generic cialis pill online sialis cialis 10mg prix pharmaci cialis kaufen canadian discount cialis cialis para que sirve
http://falpamphter.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:15 ق.ظ

This is nicely expressed. !
weblink price cialis we like it safe cheap cialis cialis generisches kanada rx cialis para comprar the best site cialis tablets online cialis american pharmacy cialis cialis generico 200 cialis coupon cialis in sconto
http://primpassa.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 08:15 ق.ظ

Great information, Thanks!
viagra or cialis we use it 50 mg cialis dose overnight cialis tadalafil tadalafil 10 mg cialis preise schweiz wow cialis tadalafil 100mg compare prices cialis uk cialis 10 doctissimo cialis dosage cialis 5 mg effetti collateral
http://perdema.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 03:56 ب.ظ

Thanks a lot, Quite a lot of info!

tesco price cialis enter site natural cialis cialis 10mg prix pharmaci acquistare cialis internet cialis arginine interactio get cheap cialis free generic cialis cialis online holland low dose cialis blood pressure discount cialis
http://terfoofac.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 12:17 ق.ظ

Amazing quite a lot of great knowledge.
cialis venta a domicilio price cialis wal mart pharmacy india cialis 100mg cost cialis dosage amounts price cialis per pill cialis en 24 hora dose size of cialis order cialis from india import cialis cialis prezzo in linea basso
buy cialis online without prescription
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:46 ق.ظ

Kudos! Great information!
cost of cialis per pill enter site very cheap cialis cialis preise schweiz cialis dose 30mg cialis uk female cialis no prescription cialis super acti the best choice cialis woman cialis generic tadalafil buy where do you buy cialis
http://tiophera.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:11 ب.ظ

Kudos, I like it!
cialis bula generic cialis review uk cialis tadalafil online buy cialis online cheapest cialis pills in singapore cialis kaufen weblink price cialis enter site 20 mg cialis cost cialis 200 dollar savings card cialis prezzo di mercato
acquisto online cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 08:42 ب.ظ

Thanks a lot! I like this.
where do you buy cialis cialis online holland interactions for cialis cialis reviews generic cialis 20mg uk cialis super acti cilas viagra or cialis cialis cuantos mg hay cialis uk next day
order generic cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 10:54 ب.ظ

Thank you! Useful information!
where to buy cialis in ontario cialis 5 mg effetti collateral cialis arginine interactio cialis generico postepay link for you cialis price cialis vs viagra generic cialis with dapoxetine tadalafil 5mg we choice cialis uk cialis dosage amounts
Cialis pills
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:44 ق.ظ

Thank you! Loads of posts.

price cialis per pill when can i take another cialis cialis dosage amounts cialis per paypa cialis for daily use cialis 20 mg cost prescription doctor cialis cialis dosage amounts look here cialis cheap canada cialis super acti
Cialis canada
یکشنبه 26 خرداد 1398 06:26 ب.ظ

You actually expressed this exceptionally well.
tadalafil 5mg no prescription cialis cheap import cialis recommended site cialis kanada precios cialis peru interactions for cialis if a woman takes a mans cialis cialis et insomni american pharmacy cialis we like it cialis price
Online cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:46 ق.ظ

Thanks a lot. Wonderful stuff!
cialis 5 mg effetti collateral cialis cipla best buy cialis 20 mg best price cialis sicuro in linea canadian discount cialis cialis 5 effetti collaterali achat cialis en itali cialis purchasing cialis generico postepay cialis 10mg prix pharmaci
http://worhwingsep.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 02:04 ب.ظ

You actually explained it really well.
cialis para que sirve weblink price cialis cialis taglich cialis online napol cialis generic cialis rezeptfrei sterreich price cialis wal mart pharmacy we choice free trial of cialis when can i take another cialis tadalafil tablets
Buy cialis
پنجشنبه 23 خرداد 1398 07:02 ب.ظ

Regards, I like it.
i recommend cialis generico online cialis we recommend cialis info only now cialis for sale in us discount cialis achat cialis en itali cialis patent expiration cialis professional from usa purchase once a day cialis free generic cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 03:43 ب.ظ

Many thanks! Ample data.

chinese cialis 50 mg order a sample of cialis we recommend cialis best buy cialis daily cialis dosage cialis wir preise cialis 20 mg cost buy name brand cialis on line cialis e hiv are there generic cialis
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 09:14 ق.ظ

Kudos! Useful stuff!
cialis manufacturer coupon buy cialis online cialis generico postepay the best site cialis tablets viagra vs cialis vs levitra free cialis achat cialis en itali cialis 20mg preis cf 40 mg cialis what if i take wow cialis tadalafil 100mg
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 03:25 ق.ظ

You actually said this perfectly.
cialis daily achat cialis en europe cialis rezeptfrei sterreich cialis flussig only here cialis pills cialis prices cialis prezzo in linea basso buy cialis online cialis prezzo di mercato prices on cialis 10 mg
http://cialisvie.com/
جمعه 17 خرداد 1398 09:58 ب.ظ

You actually said this very well!
click here to buy cialis callus how do cialis pills work are there generic cialis enter site 20 mg cialis cost american pharmacy cialis comprar cialis navarr canadian drugs generic cialis cialis generique 5 mg get cheap cialis
http://canadianorderpharmacy.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 07:05 ب.ظ

Tips certainly considered.!
canada medication canada medication cost prescriptions from canada without cialis canadian pharmacy canadian pharmacy world northwest pharmacies mail order rx from canada canadian discount pharmacies in canada drugs for sale deep web trusted pharmacy canada
Cecil
شنبه 25 اسفند 1397 04:15 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
great. I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if
you aren't already ;) Cheers!
Seth
شنبه 25 اسفند 1397 02:57 ب.ظ
I loved as much as you will receive carried out right here.
The sketch is tasteful, your authored material stylish.
nonetheless, you command get got an shakiness over that you wish be delivering the following.
unwell unquestionably come more formerly again as exactly the
same nearly a lot often inside case you shield this increase.
Raymon
یکشنبه 14 بهمن 1397 12:37 ق.ظ
Wow, marvelous blog structure! How lengthy have you ever been running
a blog for? you made running a blog glance
easy. The total look of your site is great, as well as the content!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30


 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic